ارتباط با ما

کرمانشاه ، 22 بهمن ، سیمتری دوم ، روبروی تربیت بدنی ، بنیادمسکن کرمانشاه ، کدپستی : 6714667445

ایمیل : kermanshah_pr@bonyadmaskan.ir

تلفن : 38370068 – 38361516 (083)

دورنگار : 38354155 (083)